Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

21:43
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viainsanedreamer insanedreamer
szszsz
21:36
8366 20bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
szszsz
21:30
6297 46b0 500
This are the news I am living for.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viaapatyczna apatyczna
szszsz
21:25
0505 1f4d 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
szszsz
21:24
6382 560f
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychoviolet psychoviolet
szszsz
21:24
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viaapatyczna apatyczna
21:22
6510 6646
Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie
szszsz
21:17
21:14
2244 a3ff

January 20 2018

szszsz
15:42
2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
szszsz
15:42
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa viaszydera szydera
szszsz
15:06
5289 aaa7 500
Reposted fromverronique verronique viaAJK AJK
szszsz
14:26
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viasputniksweetheart sputniksweetheart
szszsz
13:54
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
11:20
szszsz
11:17
szszsz
11:16
3461 07d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vialexxie lexxie
szszsz
11:15
2425 1186 500
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie
szszsz
11:07
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viamuviell muviell
szszsz
11:06
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl