Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

szszsz
04:37
4519 0d4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
04:37
1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viatwice twice
szszsz
04:36
4632 92cb 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viatickimicki tickimicki
szszsz
04:26
0355 5448 500
szszsz
04:25

June 23 2017

szszsz
04:14
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaapatyczna apatyczna
szszsz
04:13
szszsz
04:13
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viaapatyczna apatyczna
szszsz
04:04
4747 5875 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamuviell muviell
szszsz
04:03
0466 47ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamuviell muviell
szszsz
03:53
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
00:28
5944 a789 500
szszsz
00:26

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
szszsz
00:25
00:23
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

szszsz
00:21
9178 41d7 500
szszsz
00:12
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viatwice twice

June 21 2017

szszsz
05:33
5388 5fb4 500
Reposted fromstroschek stroschek
szszsz
05:10
3680 6d83 500
Reposted fromuoun uoun viamuviell muviell
szszsz
05:10
0466 47ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl